EKO-förvaltning

I över 20 år har jag eftersträvat att varsamt renovera Vagnmakaren 7 med ekologiska material. Det började med Det Naturliga Stegets seminarieserie i början av 1990-talet, då jag fick lära mig hur allt som tas från jordens innandöme omvandlas till molekylsopor eftersom det inte kan ingå i kretsloppet. Det som växer ovan jord ingår däremot i fotosyntesen och går runt, runt i kretsloppet. En arkitekt med ekologisk inriktning gav mig ett gott råd: Håll dig till rena material utan petrokemiska tillsatser, d v s tillsatser som kommer från petroleum, råolja.

 

Miljövänligt renoveringsarbete

Att navigera i djungeln av byggvaror med kemikalietillsatser är i det närmaste omöjligt för den som saknar kunskaper på kemiingenjörsnivå. Därför har jag i alla år eftersträvat att hålla mig till samma sunda material som huset ursprungligen är byggt i: trä och tegel. Det är fullt genomförbart, men har betytt mycket tidskrävande detektivarbete för att hitta de rätta materialen och hantverkare med rätt inställning. Enda gången jag varit tvungen att göra avsteg från rena och tillsatsfria material har varit vid våtrumsrenoveringar. Kraven på tätskikt och fuktspärrar är svåra att uppfylla utan ett visst mått av petrokemi. Då får man välja de produkter som innehåller så få ”värstingar” som möjligt.

Trögt i början

När jag började med mitt miljöarbete var kunskaps- och intressenivån mycket låg. Hantverkarna var skeptiska och de stora tillverkarna avvisande. Det har dock alltid funnits fickor med folk som insett farorna med vårt kemikaliesamhälle och som oförtrutet arbetat för bra material. Idag har vinden vänt och alltfler unga hantverkare börjar fatta intresse för miljöfrågorna. Det finns också ett flertal databaser på nätet att tillgå för att få olika produkter bedömda ur miljöhänseende.

EKO-arbetet naturligt del av förvaltningen

Byggsektorns Kretsloppsråd har i många år arbetat för att öka medvetenheten inom den 40-procentiga sektorn som byggsektorn kallas. Byggsektorn beräknas ansvara för ca 40% av all energiåtgång och 40% av allt avfall. Det arbetet har bl a lett till olika typer av miljöcertifieringar av byggnader. De flesta miljöcertifieringarna är avsedda för de stora bygg- och fastighetsbolagen och det finns inte många som passar de små fastighetsägarna. Jag har aldrig brytt mig om att skaffa någon miljöcertifiering. För mig har det ekologiska arbetet alltid varit en naturlig del av fastighetsförvaltningen och kommer så att förbli.

Viveka Wikborn, ägare Magna Fastighetsförvaltning